animating.ir

متخصص انیمیت شوید و در پروژه های انیمیت همکاری کنید.

برای شما برنامه های زیادی داریم.

کارگاه ریگ کاراکتر در تون بوم هارمونی

در این کارگاه به طور عملی بر روی یک پروژه واقعی کار میکنیم و می بینیم که چطور باید یک کاراکتر رو ریگ کنیم. از رفرنس های طراحی کاراکتر که در اختیار داریم شروع می کنیم و در نهایت یک ریگ حرفه ای خواهیم داشت.